https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-form-1.jpg
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Hội đồng khoa học

 1. Risk assessment and management in domestic water supply system in Pleiku city–Gia Lai province;
 2. Analyzing Stakeholder Involvement in Urban Domestic Water Supply System – Case Study in Central Highland of Vietnam;
 3. Research on Urban Sprawl Trends and Landscape Change in Pleiku City, Gia Lai Province;
 4. Research on Causes of Urban Sprawl and Solutions towards Sustainable Urban Development: Case Study in Central Highlands of Vietnam;
 5. Assessing land use change in the context of climate change and proposing solutions: Case study in Gia Lai province, Vietnam;
 6. ANALYZING STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN URBAN DO-MESTIC WATER SUPPLY SYSTEM-CASE STUDY IN CENTRAL HIGHLAND OF VIETNAM;
 7. RESEARCH ON URBAN SPRAWL TRENDS AND LANDSCAPE CHANGE IN PLEIKU CITY, GIA LAI PROVINCE;
 8. DOMESTIC SUPPLY WATER AND SANITATION PRACTICES IN THE PERI-URBAN AREAS-CASE STUDY OF PLEIKU CITY;
 9. INTEGRATION OF GIS AND ALES TECHNIQUES FOR AGRICULTURAL LAND SUITABILITY EVALUATION TO SUPPORT COMMUNE-LEVEL LAND USE PLANNING – CASE STUDY IN GIA LAI PROVINCE;
 10. WATER QUALITY EVALUATION USING WATER QUALITY INDEX – CASE STUDY AT BA RIVER SECTION FLOWING THROUGH AN KHE TOWN, GIALAI PROVINCE;
 11. TÍCH HỢP ỨNG DỤNG ALES-GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ-TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH Ở GIA LAI;
 12. Đánh giá hiện trạng và rủi ro do vi sinh vật trong nước sinh hoạt khu vực ven đô thị: Nghiên cứu điển hình ở Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam;
 13. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;
 14. Thành phần loài và mức độ xâm hại của sinh vật ngoại lai trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;