Tư vấn quản lý, sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên

Tài nguyên đất, nước, rừng

Môi trường & Biến đổi khí hậu

Viễn thám & Thông tin địa lý

01Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng

 • Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp
 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm các cấp
 • Kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ. Thống kê đất đai hàng năm
 • Điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai. Điều tra thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp. Điều tra, đánh giá chuyên đề về quản lý, sử dụng đất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai
 • Đánh giá biến động tài nguyên (đất, nước)
 • Quy hoạch sử dụng tài nguyên nước. Dự báo, đánh giá tài nguyên nước
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước
 • Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp; thống kê rừng, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
 • Điều tra phân vùng, đánh giá các nguồn tài nguyên động vật rừng, thực vật rừng.
 • Điều tra về tình hình kinh tế xã hội, môi trường liên quan đến quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng
 • Phổ biến kiến thức về tài  nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng,…

02Môi trường và biến đổi khí hậu

 • Dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường
 • Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường. Kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường.
 • Lập báo cáo giám sát môi trường. Đề án bảo vệ môi trường,… Báo cáo kết quả quan trắc môi trường
 • Tư vấn lựa chọn các mô hình thích ứng tốt với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp
 • Dịch vụ đào tạo, nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về BĐKH và thích ứng với BĐKH
 • Dịch vụ đánh giá tính hiệu quả các dự án liên quan tới BĐKH

03Viến thám và Hệ thống thông tin địa lý GIS

 • Điều tra, phân tích & lập kế hoạch không gian địa lý
 • Đánh giá & kiểm kê tài nguyên (đất, nước, môi trường,…)
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên môi trường, hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý và các hệ thống thông tin chuyên ngành
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu giá đất
 • Bản đồ Internet & Chia sẻ dữ liệu
HÌNH ẢNH DỰ ÁN THỰC HIỆN

Changing your perception

CHUẨN BỊ CHUYÊN TÂM - TIẾN HÀNH TÍCH CỰC - THEO ĐUỔI BỀN BỈ
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_0661.jpg
4
Mỗi công việc đều là một thử thách. Bạn đang bước vào một hoàn cảnh mới, một thế giới mới và hãy cố gắng cảm thấy thoải mái để làm tốt nhất công việc của mình.
TS. Thái Lệ Minh
Chuyên gia Biến đổi khí hậu
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-client-05.jpg
5
Không có thứ gì đáng giá mà lại đến một cách dễ dàng. Nỗ lực làm việc chăm chỉ là cách duy nhất để đạt được kết quả lâu bền. Đừng bỏ cuộc.
TS. Nguyễn Thị Ngọc Châu
Chuyên gia Lâm nghiệp và phát triển bền vững
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-client-04-1.jpg
5
Bắt đầu một công việc mới có thể khá khó khăn và áp lực nhưng cũng sẽ rất thú vị. Bạn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân và thành công với khởi đầu mới.
TS. Trần Văn Thịnh
Chuyên gia Nông nghiệp, nông thôn