Danh mục đào tạo thường xuyên nhóm ngành 03

July 25, 20230

Danh mục nhóm nghề Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản

  • Thời lượng: Từ 100 - 300 giờ (dưới 3 tháng).
  • Tổ chức lớp học: 35 HV/lớp (đối với chương trình dành cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật là 20 HV/lớp).
  • Chứng chỉ đào tạo sau khóa học.
  • Học phí: Từ 2.000.000 VNĐ/HV
(Kèm theo Quyết định số 01/H.A.I-ĐTCGCN ngày 01/08/2023 của Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I)

(Kèm theo Quyết định số 01/H.A.I-ĐTCGCN ngày 01/08/2023 của Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *