Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

  • Thông tin chung
  • Hồ sơ kèm theo
  • Khác

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030, theo đó:

1. Quan điểm:

Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Mơ Nông đến năm 2030 phải phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Chư Păh; định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Păh đến năm 2030; phù hợp với các chỉ tiêu phát triển định hướng theo Nghị quyết Đại hội xã Đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Mục tiêu:

– Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2030;

– Cụ thể hóa các quy hoạch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung cụ thể hóa quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 theo hướng xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư.

– Tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện với quy hoạch xây dựng nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành khác nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững;

– Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn khang trang, hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư trên địa bàn xã;

– Phương án xây dựng tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn xã hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài xã;

– Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững;

– Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH);

– Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch;

  • Báo cáo thuyết minh tổng hợp;
  • Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng;
  • Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng;
  • Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã;
  • Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục vụ sản xuất;
  • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Cập nhật

Chủ đầu tư:
UBND xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh
Năm thực hiện:
2023
Trưởng phòng:
TS. Nguyễn Tuấn Anh
Chủ nhiệm đồ án:
KTS. Trần Thị Hòa An
Đơn vị tư vấn:
Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I