Trình tự thực hiện thống kê đất đai cấp xã

June 1, 20240

Trình tự thực hiện thống kê đất đai của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là thống kê đất đai cấp xã) thực hiện các bước sau:

1. Công tác chuẩn bị:

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất đai trong kỳ thống kê phục vụ cho công tác thống kê đất đai gồm kết quả thống kê đất đai năm trước, kết quả kiểm kê đất đai năm gần nhất; hồ sơ địa chính; tiếp nhận Biểu 01 do Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến;

b) Rà soát phạm vi địa giới đơn vị hành chính cấp xã trên bản đồ kiểm kê đất đai để chỉnh lý thống nhất với bản đồ biên giới, bản đồ địa giới hành chính mới nhất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

c) Phân loại, đánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu thu thập;

d) Xây dựng các văn bản hướng dẫn;

đ) Chuẩn bị nhân lực, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho thống kê đất đai.

2. Rà soát các trường hợp thay đổi về loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất do này do Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, cập nhận thông tin hiện trạng sử dụng đất đối với các trường hợp đã hoàn thành thủ tục hành chính nhưng chưa thực hiện trong thực tế vào Biểu 01; tính toán diện tích trong năm thống kê đất đai theo từng khoanh đất, chỉnh lý các khoanh đất có thay đổi lên bản đồ kiểm kê đất đai.

3. Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê đất đai của cấp xã và lập các biểu 01/TKKKĐĐ, 02/TKKKĐĐ, 03/TKKKĐĐ, 05/TKKKĐĐ, 06/TKKKĐĐ, 07/TKKKĐĐ và 08/TKKKĐĐ .

4. Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp trong năm thống kê đất đai, gồm:

a) Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất;

b) Báo cáo phân tích, đánh giá biến động đất đai, trong đó phân tích, đánh giá cụ thể đối với trường hợp thay đổi về địa giới đơn vị hành chính (nếu có);

c) Báo cáo đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

 5. Xây dựng báo cáo kết quả thống kê đất đai; báo cáo thể hiện các nội dung sau:

a) Tình hình tổ chức thực hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng để tổng hợp thống kê đất đai tại cấp xã và đánh giá độ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập;

b) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất giữa năm thống kê với số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của năm trước;

c) Đánh giá cụ thể đối với trường hợp thay đổi về địa giới đơn vị hành chính, việc không thống nhất về địa giới đơn vị hành chính (nếu có);

d) Đề xuất, kiến nghị biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất đai.

6. Hoàn thiện, trình duyệt kết quả thống kê đất đai của cấp xã.

7. In sao và giao nộp kết quả thống kê đất đai theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *