Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

1. Lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất.2. Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai. 3. Vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về...

Phân loại đất theo Luật Đất đai 2024

A. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng. 2. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: a) Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây...

nuoc-8
nuoc-9
nuoc-10

Đất đai trong điều kiện nền kinh tế thị trường không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là hàng hóa đặc biệt, vì vậy công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai (QH, KHSDĐ) có tác động tới toàn bộ nền kinh tế. QH, KHSDĐ là 1 trong 13 nội dung quản...