HomeCategory

DỰ ÁN QUẢN LÝ & SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN

gia lai 14
gia lai 15
gia lai 12
  • Thông tin chung
  • Mục đích dự án
  • Hồ sơ kèm theo

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 08/05/2024 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Chư Păh, theo đó:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024: Đất nông nghiệp 85.973,21 ha; Đất phi nông nghiệp 6.150,29 ha; Đất chưa sử dụng 5.097,87 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2024: Đất nông nghiệp 36,72 ha; Đất phi nông nghiệp 1,84 ha;

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 68,89 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 0 ha;

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024: 0 ha;

– Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

– Cụ thể hoá các chỉ tiêu của quy hoạch sử dụng đến năm 2030 của huyện Chư Păh; bố trí đất đai phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tỉnh Gia Lai và thể hiện nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn.

– Quản lý chặt chẽ đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện;

– Làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở, nhận chuyển quyền sử dụng đất… trong năm 2024.

hai lanscape 20
hai lanscape 14
hai lanscape 19

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chư Păh, theo đó:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023: Đất nông nghiệp 86.679,80 ha; Đất phi nông nghiệp 6.729,74 ha; Đất chưa sử dụng 3.812,55 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023: Đất nông nghiệp 2.652,79 ha; Đất phi nông nghiệp 17,03 ha;

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 671,96 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 0 ha.

 

gia lai 17
gia lai 16
gia lai 15

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ia Pa, theo đó:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023: Đất nông nghiệp 79.042,78 ha; Đất phi nông nghiệp 4.871,43 ha; Đất chưa sử dụng 2.945,33 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp 850,90 ha; Đất phi nông nghiệp 147,54 ha;

3. Kế hoạch chuyển mục đích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 850,90 ha.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023, diện tích 21,23 ha.

banner 4
banner 1
gia lai 7

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ia Pa, theo đó:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022: Đất nông nghiệp 79.053,79 ha; Đất phi nông nghiệp 4.860,23 ha; Đất chưa sử dụng 2.945,33 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp 839,68 ha; Đất phi nông nghiệp 144,56 ha;

3. Kế hoạch chuyển mục đích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 840,54 ha.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022, diện tích 21,23 ha.