Slider

Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai
Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai
Quyền của công dân đối với đất đai 1. Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. 2. Tham gia quản lý nhà nước, góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về...
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: a) Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch đô thị của thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp không lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; b) Các quy hoạch có tính chất...
Điều kiện bán tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm
Điều kiện bán tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm
1. Tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm khi có đủ các điều kiện sau đây: a)...
Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:  a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; b) Các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có sử dụng đất cấp quốc gia, liên tỉnh; c) Quy hoạch tỉnh;...
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm:  a) Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; quy hoạch tổng thể quốc gia; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; c) Hiện trạng sử dụng đất,...
Điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
Điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
Nguyên tắc điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất 1. Bảo đảm kịp thời, khách quan, phản ánh đúng thực trạng tài nguyên đất. 2. Thực hiện trên phạm vi cả nước, các vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính cấp tỉnh và bảo đảm...
Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai
Quyền của công dân đối với đất đai 1. Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. 2. Tham gia quản lý nhà nước, góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về...
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: a) Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch đô thị của thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp không lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; b) Các quy hoạch có tính chất...
Điều kiện bán tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm
1. Tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm khi có đủ các điều kiện sau đây: a)...
Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:  a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; b) Các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có sử dụng đất cấp quốc gia, liên tỉnh; c) Quy hoạch tỉnh;...
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm:  a) Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; quy hoạch tổng thể quốc gia; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; c) Hiện trạng sử dụng đất,...
Điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
Nguyên tắc điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất 1. Bảo đảm kịp thời, khách quan, phản ánh đúng thực trạng tài nguyên đất. 2. Thực hiện trên phạm vi cả nước, các vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính cấp tỉnh và bảo đảm...
Nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024
I. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1. Việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tuân thủ nguyên tắc và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. Quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tổng hợp, cân đối nhu cầu...
Các thuật ngữ được sử dụng trong GIS
1. BIM: là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình. 2. Cơ sở dữ liệu địa lý: là một hợp phần trọng tâm trong Hệ thống thông tin địa lý GIS. Cơ sở dữ liệu GIS bao gồm hai kiểu...
Nội dung về thống kê, kiểm kê đất đai theo Luật Đất đai 2024
I. Nguyên tắc thống kê, kiểm kê đất đai 1. Trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, phản ánh đầy đủ hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất đai. 2. Công khai, minh bạch, độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ. 3. Thống nhất về nghiệp vụ, phương pháp thống kê, kiểm kê...
Quy hoạch sử dụng đất để tăng trưởng bền vững ở Indonesia
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vì vậy, để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể. Việt Nam là đất nước đang phát triển với tốc độ đô...
Phân loại đất theo Luật Đất đai 2024
A. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng. 2. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: a) Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây...
Tích hợp GIS và IoT để cải thiện chất lượng quy hoạch đô thị
Bằng cách khai thác sức mạnh của GIS và IoT, các nhà quy hoạch đô thị có thể định hình tương lai của các thành phố thông minh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của cư dân các thế hệ mai sau. Trong quy hoạch đô thị thế giới, việc tích hợp Hệ thống thông...
Nội dung quản lý nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai 2024
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế trong quản lý, sử dụng đất đai. 3. Xác định địa giới đơn...
Giới thiệu chung về Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
Hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) là khái niệm để chỉ một tập hợp có tổ chức, bao gồm: hệ thống phần cứng, phần mềm máy tính, các dữ liệu địa lý và con người, được thiết kế nhằm mục đích nắm bắt, lưu trữ, cập nhật, điều khiển, phân...
Trình tự thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS tại Việt Nam
1. Quy trình chung. Quy trình của giai đoạn thí điểm và giai đoạn triển khai mở rộng có thể khái quát gồm 6 bước, thể hiện trong sơ đồ tại Hình 1, trong đó: – Bước 01: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện xây dựng...
Trách nhiệm triển khai thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS tại Việt Nam
Phân định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS Từ kinh nghiệm thực tế của các địa phương đã triển khai tổ chức thiết lập hệ thống quản...
Ứng dụng GIS xây dựng thành phố thông minh
Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS-Geographic Information System) là một hệ thống máy tính được sử dụng để thu thập, lưu trữ, kiểm tra, và hiển thị dữ liệu liên quan đến không gian địa lý. Công nghệ GIS cho phép kết hợp, quản lý, và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác...
Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai
Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) là một hệ thống máy tính được sử dụng để thu thập, lưu trữ, kiểm tra, và hiển thị dữ liệu liên quan đến không gian địa lý. Công nghệ GIS cho phép kết hợp, quản lý, và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, giúp...
Giải pháp đối với phát triển kinh tế đô thị trong bối cảnh mới
Trong bối cảnh mới, việc phát triển kinh tế đô thị đòi hỏi sự đổi mới và áp dụng những giải pháp hiệu quả. Một số giải pháp quan trọng đã được đưa ra để đáp ứng thách thức và cơ hội mà đô thị đang đối mặt.  Thứ nhất, đổi mới cơ chế, chính...
Kinh nghiệm quy hoạch sử dụng đất tại Trung Quốc
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vì vậy, để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể. Việt Nam là đất nước đang phát triển với tốc độ đô...
Nhận diện vấn đề đô thị và quản lý phát triển đô thị khi đất nước dần trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (kỳ 2)
Sơ lược thực trạng đô thị Việt Nam Trong thời gian qua, Việt Nam đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị. Nhiều đô thị được hình thành, nâng cấp; nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đô thị được ban hành; nhiều đồ...
Thực trạng phát triển kinh tế đô thị Việt Nam
Tính đến năm 2020, cả nước có 862 đô thị, bao gồm 2 đô thị đặc biệt, 23 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 668 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 30,5% năm 2010 lên 39,3%...
Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế đô thị trong bối cảnh mới
A- Cơ hội 1. Phát triển kinh tế đô thị thông minh Hiện nay, đô thị thông minh đang được rất nhiều quốc gia quan tâm nhằm bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới và thời đại 4.0. Tại Việt Nam, các đô thị là nơi được tiếp cận đầu tiên với...
Đô thị Việt Nam – Thực trạng và định hướng chính sách
I. Thực trạng đô thị hóa tại Việt Nam I.1. Đánh giá về quy mô, tốc độ đô thị hóa a) Tổng quan về đô thị hóa Đô thị hóa: là quá trình dân số tập trung ở thành thị hoặc tăng tỷ lệ dân cư sống ở thành thị do dịch cư từ nông...
Phát triển đô thị ở Việt Nam hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Trong những năm qua, khu vực đô thị ngày càng thể hiện vai trò động lực, đầu tàu phát triển kinh tế – xã hội của các vùng và cả nước, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước, chiếm tỷ trọng chi phối trong thu ngân sách, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp. Trong giai...
Phương hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Hiện nay và trong thời gian tới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta chịu tác động của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài, đan xen cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức phức tạp. Đó là tác động mạnh mẽ, sâu sắc của quá trình công nghiệp hóa,...
Khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả các yếu tố cơ bản của môi trường tự nhiên như đất đai, nguồn nước, khoáng sản, rừng… là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo vệ môi trường. Con người không thể sống thiếu nước, ánh sáng, không khí và...
05 vấn đề cấp thiết đặt ra trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Một là, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, giá trị gia tăng thấp. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô, giá trị thấp, thiếu bền vững. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp còn diễn ra chậm, chủ yếu vẫn là kinh tế...
03 thành tựu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Sau khi được ban hành, Nghị quyết đã nhanh chóng...

Do Things A
Bit Differently

Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures. Completely iterate covalent strategic theme areas markets.

Consulting

We transform your business from the people to the processes.

Solutions

We plan, build and deliver technology to solve problems.

Success

We define your digital strategy and make marketing work.